لطفا پس از مطالعه از نحوه برگزاری و شرایط دوره اقدام به تکمیل این فرم کنید.

قبل از تکمیل فرم فیش واریزی تهیه بفرمایید